Trnkova 117i, Brno, 628 00, Česká republika
E-mail: info@c-filter.cz | Tel: +420 545 215 920 | Fax: +420 545 210 655
Vždy, když potřebujete filtry, zavolejte nám.
obrázek s filtry

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti C-FILTER FILTRY, s.r.o., IČ 27756432

 

1.

Všeobecná ustanovení

 

1.1
Vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Účelem VOP je podrobná úprava závazků ze smluv při prodeji zboží mezi společností C-FILTER FILTRY, s.r.o., IČ 27756432, jako prodávajícím (dále jen prodávající) a kupujícím. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí dodávky filtrů, kompletních filtrů, filtračních elementů a materiálů, a příslušenství pro filtraci. Zbožím se též rozumí díly, výrobky a jiné komponenty včetně příslušenství, které nemusí přímo souviset s filtrací.

1.2.
Tyto VOP, společně s dalšími ujednáními stran, která jsou obsahem kupní smlouvy, představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje zboží.

1.3.
V případě, že ze smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání smlouvy.

1.4.
VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne odeslání nabídky kupujícímu, pokud bude nabídka obsahovat písemný odkaz na tyto VOP, a VOP budou k nabídce buď přiloženy nebo bude uveden odkaz na webové stránky prodávajícího, kde jsou VOP zveřejněny. VOP jsou pro smluvní strany závazné vždy také ode dne, kdy kupující potvrdí ve smlouvě či jiným způsobem, že je mu obsah VOP znám.

 

2.

Podmínky a postup při uzavírání smlouvy – poptávka, nabídka, objednávka

2.1.
Prezentace zboží nabízeného prodávajícím je uvedena na webových stránkách. Nabídka obsahuje kódy, typy a druhy filtrů, filtračních elementů a materiálů, bez podrobných technických parametrů a cen.

2.2.
Poptávkou se rozumí jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu, v němž prodávající na základě informací o zboží prezentovaném na internetu, případně na základě jiných informací, projeví zájem o konkrétní typ zboží. Poptávku je nutno učinit prodávajícímu jedním z následujících způsobů: telefonicky, e-mailem, faxem, poštou, osobně v sídle prodávajícího nebo internetovým formulářem.

2.3.
Kupující je povinen uvést v poptávce své identifikační údaje a způsob, jakým má mezi ním a prodávajícím probíhat další komunikace směřující k uzavření kupní smlouvy, zejména jakým způsobem má být odeslána nabídka prodávajícího.

Poptávka musí dále obsahovat:

a) kód požadovaného filtru, dílu filtru nebo filtračního materiálu,

b) v případě, že kupující nezná kód zboží, uvede technickou specifikaci a parametry požadovaného zboží, může přiložit i vizualizaci (např. foto),

c) v případě, že poptávané zboží nelze specifikovat způsobem uvedeným v bodě a) a b), lze poptávku podat s uvedením informace, v jakém provozu, stroji nebo mechanizaci bude poptávané zboží použito,

d) jiné specifické požadavky kupujícího, pokud je nelze podřadit pod body a),b) nebo c),

e) počet kusů požadovaného zboží.

2.4.
Pokud kupující zašle prodávajícímu za účelem specifikace poptávaného zboží také vzorek zboží, vrátí prodávající kupujícímu tento vzorek pouze v případě, že o to kupující výslovně požádá. V opačném případě prodávající předá vzorek k ekologické likvidaci.

2.5.
Na základě poptávky kupujícího zpracuje prodávající nabídku, která bude obsahovat:

- kód zboží v případě poptávky obsahující údaje dle článku 2.3.a). Kód zboží uvedený v nabídce nezavazuje prodávajícího dodat zboží od výrobce nebo výrobců, kteří mají daný kód ve svém sortimentu. Nabídka zboží od jiného výrobce s uvedením poptaného kódu však musí splňovat identické technické normy, parametry a funkčnost zboží, jako u výrobce nebo výrobců, kteří mají kód ve svém sortimentu,

- kód zboží včetně zjednodušené technické specifikace a parametrů v případě poptávky obsahující údaje dle článku 2.3. b),c) a d),

- počet kusů,

- cena bez DPH za jeden kus (v měnách Kč, EUR nebo USD dle požadavku kupujícího),

- předpokládaný termín dodání, s ohledem na stav skladových zásob a délku dodací lhůty od výrobce,

- dobu platnosti nabídky (lhůtu pro přijetí nabídky),

- číslo nabídky.

2.5.
Objednávkou se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy (tzv. nabídka ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku). Objednávka je jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu učiněné na základě informací obsažených v nabídce prodávajícího dle bodu 2.4.. Objednávku je možné podat: e-mailem, faxem, poštou nebo osobně v sídle prodávajícího, výjimečně telefonicky s nutností neprodleného zaslání písemné objednávky.

2.6.
Každá objednávka musí obsahovat:

- číslo objednávky,

- datum vystavení objednávky,

- číslo nabídky prodávajícího,

- obchodní jméno a IČO kupujícího,

- kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky včetně telefonického spojení,

- způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku)

- dodací adresu (místo dodání),

- způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího),

- jednoznačný a přesný popis zboží,

- požadovaný termín dodání s ohledem na lhůty a termíny uvedené v nabídce prodávajícího.

2.7.
Kupní smlouva na dodání požadovaného zboží vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Prodávající kupujícího písemně (e-mailem) vyrozumí o doručení objednávky a jejím zařazení do evidence.

 

3.

Podmínky a čas plnění

3.1.
Neuplatní-li kupující v objednávce požadavek na kompletní dodávku, vyhrazuje si prodávající právo zásilku rozdělit a dodat ji po částech, a to v závislosti na pohybu a aktuálním stavu skladových zásob.

3.2.
Čas plnění je prodávajícím stanoven takto:

a) v případě, že je zboží skladem v Brně, objednávka bude doručena do 12.00 hod., a zároveň v této lhůtě bude kupujícímu odesláno vyrozumění o zařazení objednávky do evidence dle bodu 2.7. těchto VOP, činí dodací lhůta 24 hodin od odeslání vyrozumění o zařazení objednávky do evidence,

b) v případě, že je zboží skladem v Brně, a objednávka bude doručena po 12.00 hod., činí dodací lhůta 48 hodin od doručení objednávky,

c) v případě, že je zboží skladem u výrobce nebo dodavatele na jiném místě než v Brně (zpravidla v zahraničí), bude dodáno nejpozději do jednoho měsíce od doručení objednávky,

d) v případě, že požadované zboží není na skladě a bude se teprve vyrábět, nelze dodací lhůtu přesně časově vymezit, a proto bude dána pouze orientačně, s tím, že prodávající deklaruje snahu dojednat s výrobcem lhůtu co nejkratší, a kupující se zavazuje akceptovat lhůtu určenou v nabídce, případně její prodloužení, a to i opakované, a zasílat prodávajícímu urgence stran lhůty dodání.

3.3.
Prodávající si vyhrazuje právo lhůty určené v článku 3.2. a), b) a c) výjimečně prodloužit, s ohledem na pohyb zboží na skladu, aktuální stav skladových zásob nebo délku celního řízení, pokud zboží podléhá clu.

4.

Finanční a platební podmínky

4.1.
Cena zboží je cenou smluvní. Přepravné a balné tvoří samostatnou položku a je rovněž cenou smluvní, přičemž cena přepravného se odvíjí od ceníku dopravce. Přepravné a balné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou zásilku.

4.2.
Splatnost faktur je zpravidla v délce 14ti kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. V individuálních případech je možné splatnost faktury po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

4.3.
Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:

- datum vystavení,

- datum splatnosti,

- číslo objednávky kupujícího nebo jiný identifikační údaj,

- označení kupujícího (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání),

- kód zboží, označení (popis) zboží a jeho množství,

- jednotkovou kupní cenu a cenu za všechny kusy (v měnách Kč, EUR nebo USD dle požadavku kupujícího),

- cenu přepravného a balného,

- sazbu DPH a celkovou kupní cenu za veškeré fakturované zboží,

- označení prodávajícího a bankovní spojení pro úhradu platby.

4.4.
Faktura je kupujícímu zaslána společně se zbožím, v případě osobního odběru je předána zároveň se zbožím.

4.5.
Vyúčtovaná kupní cena (případně jiný peněžitý dluh kupujícího) je uhrazena řádně a včas, pokud je nejpozději ve lhůtě splatnosti připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité částky bude prodávající uplatňovat úrok z prodlení v zákonné výši.

4.6.
V případě zásilky na dobírku, uhradí kupující cenu zboží plus přepravné a balné doručujícímu dopravci oproti předání zásilky.

4.7.
Při osobním odběru uhradí kupující cenu zboží buď v hotovosti nebo na fakturu v závislosti na platební morálce kupujícího.

5.

Odběr zboží

5.1.
Dodání a odběr zboží se provádí:

- prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího,

- osobně v sídle prodávajícího,

- výjimečně po dohodě smluvních stran vlastními prostředky prodávajícího.

5.2.
Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastanou jejím předáním dopravci.

6.

Záruční podmínky

6.1.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachová obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti.

6.2.
Ustanovení § 2161 a násl. občanského zákoníku se vztahuje jen na případy, kdy kupující není podnikatel nebo při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

6.3.
Prodávající poskytuje záruční dobu v délce dvanácti měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Byla-li věc odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení.

6.4.
Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly, zejména na filtrační elementy (filtrační vložky) a jiné filtrační materiály. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nevhodnou nebo neoprávněnou manipulací se zbožím, jeho nevhodným skladováním, použitím či obsluhou.

6.5.
V případě, že má kupující jak právo z vadného plnění (§ 2100 občanského zákoníku, tak právo ze záruky (§ 2113 občanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky.

 

7.

Reklamační řád

7.1.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (viz. čl. 8. těchto obchodních podmínek).

7.2.
Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.3.
Poškození zboží při přepravě:

7.3.1.
Je-li zboží odesíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zásilku prohlédnout při jejím převzetí od dopravce. V případě zjevného poškození zásilky je kupující povinen učinit výhradu do přepravního listu (nebo jiného odkladu o přepravě) dopravce nebo sepsat s dopravcem zápis o škodě. Nebude-li učiněna výhrada do přepravního dokladu nebo sepsán zápis o škodě, platí, že kupující převzal zásilku zjevně nepoškozenou.

7.3.2.
Skryté poškození nebo vadu zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne doručení zásilky, a to písemně, s uvedením popisu vady, a podle možností připojit fotodokumentaci vady.

7.4.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu (reklamovat vadu) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne zjištění vady. Kupující je povinen uplatnit reklamaci pouze v písemné formě.

7.5.
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění nebo záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy věci nebo dodáním nové věci, a to do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit, pokud bude věc opravována u třetí osoby, tj. dodavatele či výrobce zboží. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit, pokud v případě výměny zboží, nebude nové zboží u dodavatele skladem. V případě, že oprava vadného zboží nebo dodání nového zboží není možné, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace formou opravy nebo výměny věci dle tohoto článku náleží prodávajícímu.

7.6.
Při dodání nového zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

7.7.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady, až do doby, kdy kupující byl povinen opravenou věc převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

7.8.
Prodávající vylučuje možnost uplatnění reklamace, vrácení zboží, výměny zboží, zrušení (storno) objednávky nebo uplatnění nároku na náhradu škody způsobené dodaným zbožím v případech, kdy nabídka prodávajícího byla zpracována na základě poptávky kupujícího učiněné dle čl. 2.3. b),c) a d) těchto obchodních podmínek, a dodané zboží, pokud jde o technické parametry, jakost a množství, odpovídá objednávce kupujícího. To neplatí v případě poškození zboží během přepravy.

7.9.
V případě lhůty plnění určené dle čl. 3.2. d) těchto VOP vylučuje prodávající možnost uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé kupujícímu nedodáním zboží.

8.

Vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží

8.1.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

8.2.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

 

9.

Závěrečná ustanovení

9.1.
Prodávající si vyhrazuje právo zasílat na e-mailovou adresu kupujícího zjištěnou v procesu uzavírání kupní smlouvy, své obchodní a marketingové nabídky, pokud neobdrží od kupujícího výslovný nesouhlas nebo odmítnutí těchto nabídek.

9.2.
Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří odstranit smírným jednáním smluvních stran, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to věcně a místně příslušným soudem.

9.3.
Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti ve smlouvách či v těchto VOP výslovně neupravené, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

V Brně dne 1.1.2014, C-FILTER FILTRY, s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky | Prohlédněte si také náš nový web: www.filtry-filtr.cz

Na začátek stránky Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Rink.cz MySQL Apache Web Server PageRank Ranks (Google, S-rank, Alexa) www.i-asap.net